- - - - - - -
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEBOPARTNER.PL


§ 1. Strony UMOWY

1. Sprzedawca – firma SEBO Partner Renata Wenderlich z siedzibą w miejscowości Lipno, ul. Stodólna 2 , prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sebopartner.pl

2. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu produktu objętego ofertą sklepu internetowego sebopartner.pl§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtowa i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są przez stronę www.sebopartner.pl

2. Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Nabywca a Sprzedawca jest produkt opisany na stronie internetowej sklepu SEBO Partner w momencie składania zamówienia.

3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie sklepu sebopartner.pl ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.

4. Oferowane produkty pochodzą bezpośrednio od producentów lub ich dystrybutorów na terenie Polski i Unii Europejskiej, a podane są ich opisy z materiałów przez nich publikowanych.§ 3. Warunki zawarcia umowy

1. Wybór produktu na stronie sklepu internetowego pod adresem sebopartner.pl i akceptacja REGULAMINU jest jednoznaczne ze złożeniem ZAMÓWIENIA.

2. ZAMÓWIENIE musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od chwili jego złożenia. Potwierdzenie jest przyjęciem zamówienia do realizacji przez SPRZEDAWCE.

3. W przypadku braku potwierdzenia ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCE, uważa sie, że ZAMÓWIENIE nie zostało przyjęte do realizacji.

4. Złożenie ZAMÓWIENIA przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury sprzedaży bez jego podpisu.

5. Potwierdzenie przez Sprzedawcę ZAMÓWIENIA jest jednoznaczne z zawarciem UMOWY ZAKUPU PRODUKTU pomiędzy Sprzedawca a Nabywcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.

6. W przypadku odbioru osobistego umowa zostaje zawarta w chwili odbioru produktu przez Nabywcę w siedzibie Spółki.

7. UMOWA ZAKUPU PRODUKTU dotyczy jego sprzedaży i dostawy przez Sprzedającego do Nabywcy na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE. W przypadku opisanym w pkt. 6 umowa zakupu nie obejmuje dostawy towaru.§ 4. Forma płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze osobistym zamówionego towaru.

2. Bezpośredni przelew na konto bankowe Sprzedajacego - Realizacja zamówienia w tym przypadku odbywa się bezpośrednio po wpłynięciu należności na wskazany numer rachunku bankowego sklepu sebopartner.pl Towar zostaje wysłany wraz z faktura VAT do Nabywcy. Faktura proforma wystawiana jest przez Sprzedawcę na życzenie Nabywcy.

3. Płatność za pobraniem - (dotyczy tylko sprzedaży detalicznej) płatność następuje przy odbiorze zamówionego towaru dostarczonego przez firmę kurierską GLS

4. Sprzedaż ratalna - Towar może zostać zakupiony za pośrednictwem firmy Żagiel Raty.

 

5. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal.

§ 5. Dostawa i odbiór towaru

1. Termin dostarczenia PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU wynosi od 2 do 10 dni roboczych i zostaje podany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia ZAMÓWIENIA Nabywcy, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6.
Dostarczenie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA odbywa sie za pośrednictwem firm kurierskich DPD, GLS i DHL Express Polska Sp. z o.o.,

2. Koszt dostarczenia PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez firmy kurierskie jest zgodny z taryfa przesyłek kurierskich tych firm. Dostawa przesyłek odbywa sie w godzinach 9.00 – 17.00 w dni robocze.

3. Odbiór PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnie przez Nabywcę. Z chwilą potwierdzenia przez Nabywcę odbioru PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU, na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

4. Odbiór PRZEDMIOTU UMOWY ZAKUPU przez Nabywcę musi być poprzedzony sprawdzeniem, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej produkt "Protokołu Reklamacji". W przypadku kiedy płatnikiem za usługę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest Nabywca, SPRZEDAWCA nie jest strona w reklamacji. W przypadku dostawy towaru na koszt SPRZEDAWCY, Nabywca jest zobowiązany zgłosić reklamacje niezwłocznie do SPRZEDAWCY telefonicznie dp BOK pod nr Tel. 663 518 185, następnie w obecności dostawcy sporządzić Protokół Reklamacji / Szkody i przesłać go listem do SPRZEDAWCY.

5. W przypadku dostawy towaru na koszt SPRZEDAWCY i zagubienia przesyłki z winy firmy kurierskiej, dostawa drugiego egzemplarza towaru jest możliwa po jednoznacznym uznaniu reklamacji SPRZEDAWCY z tytułu zagubienia przesyłki przez firmę kurierska.

6. W przypadku braku odbioru towaru przez Nabywcę, a wysłanego zgodnie z zamówieniem, SPRZEDAWCA zastrzega możliwość dochodzenia zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 6. Reklamacja

1. Nabywca ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie. „niezgodności towaru z umowa” Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176). Nabywcy przysługuje również prawo odstąpienia od umowy.

2. Reklamacja wymaga formy pisemnej i musi być dostarczona listem na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY§ 7. Gwarancja

1. Produkty wskazane na stronie internetowej sklepu sebopartner.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje producenta lub dystrybutora.

2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują sie na karcie gwarancyjnej (jeżeli producent przewiduje wydanie takich kart) dołączonej do zakupionego produktu i w zależności od konkretnego produktu mogą w różny sposób regulować np. zasięg terytorialny gwarancji.

W przypadku awarii produktu Nabywca zobowiązany jest zgłosić problem producentowi sprzętu bezpośrednio lub do placówki serwisowej wskazanej przez producenta.§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 Nr 22 poz. 271, z pózn. zm.) Nabywca, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6 niniejszego regulaminu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu produktu bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od odebrania przesyłki.

2. Zwracany we wskazanym wyżej trybie produkt przyjęty zostanie przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wówczas, gdy odesłany będzie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, a jego zawartość będzie kompletna. Sam produkt natomiast jak również wszelkie akcesoria do niego nie mogą nosić śladów jakiegokolwiek używania, nie mogą być także uszkodzone. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju zabezpieczeń producenta takich jak np. plomby itp.

3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt Sprzedawcy na własny koszt w komplecie: produkt, oryginał faktury VAT, karta gwarancyjna.
Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez obowiązku podawania powodu odstąpienia oraz numer konta, na które Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.

4. Sprzedawca po otrzymaniu zwracanego produktu dokonuje sprawdzenia produktu i gdy spełnia on wszelkie w/w wymagania wystawia fakturę korygującą, która zostaje wysłana do Nabywcy.

5. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej cenie produktu na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej przez Nabywcę faktury korygującej.

6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opłaty manipulacyjnej związanej z kosztami realizacji zamówienia w przypadku rezygnacji przez nabywcę z zamówienia.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień produktu Nabywcy jak również nieprawidłowe użytkowanie i brak odpowiedniej wiedzy w użytkowaniu Produktu nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.§ 9. Postanowienia końcowe

1. Nabywca składając ZAMÓWIENIE w sklepie sebopartner.pl akceptuje powyższy regulamin.

2. Wszystkie PRODUKTY i nazwy ujęte na stronie internetowej sebopartner.pl używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość strony internetowej sebopartner.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące PRODUKTÓW prezentowanych na stronie sklepu sebopartner.pl sa zgodne z danymi katalogowymi producentów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Złożenie ZAMÓWIENIA przez Nabywcę jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Nabywca został poinformowany, że Administratorem Danych osobowych Nabywcy jest właściciel sklepu sebopartner.pl z siedzibą w Lipnie, ul. Stodólna 2 oraz o przysługującym Nabywcy prawie dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)

5. Nabywca oświadcza, że został poinformowany, iż zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.): „Ustawę stosuje sie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa te rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodowa lub gospodarczą (towar konsumpcyjny)”. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij